மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

20.10.2019

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா, வட  உள்  கர்நாடகா, தென்  உள்  கர்நாடகா.

அனேக இடங்களில்

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி, கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலுங்கானா.

ஒரு சில இடங்களில்

ராயலசீமா.

ஓரிரு  இடங்களில்

------------

வறண்ட வானிலை

------------

 

HOME