மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

19-01-2021

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

---------------

அனேக இடங்களில்

---------------

ஒரு சில இடங்களில்

---------------

ஓரிரு  இடங்களில்

---------------

வறண்ட வானிலை

தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் மகே, இலட்சத்தீவு, கர்நாடகா, கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், ராயலசீமா, தெலுங்கானா.

 

HOME