உள்ளூர வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

18.12.2018

 

 

வானம் ஒரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 

 

அதிகபட்ச  மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 32 மற்றும் 22 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

 

 

HOME