உள்ளூர வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

19.10.2018

 

 

வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 

 

மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை ஒரு சில இடங்களில் பெய்ய கூடும்.

 

அதிகபட்ச  மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 31 மற்றும் 24 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

 

 

HOME