உள்ளூர் வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

20.02.2019

 

 

வானம் ஒரளவு மேகமூட்டம் காணப்படும். 

 

அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச  வெப்பநிலை முறையே 33 மற்றும் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

 

 

HOME