உள்ளூர் வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

23.04.2019

 

 

ஒரளவு முக்கியமாக தெளிவானது காணப்படும்.

 

அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச  வெப்பநிலை முறையே 36 மற்றும் 28 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

 

 

HOME