உள்ளூர வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

23.04.2018

 

வானம் ஒரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

 

அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 37 மற்றும் 28 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

 

HOME