உள்ளூர் வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

19.06.2019

 

வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

 

அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச  வெப்பநிலை முறையே 41 மற்றும் 31 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

 

 

HOME